Diens & Prys

Wat gaan dit kos?

Fooie en Koste HVK Registrasie
R1450.00
A
llesinsluitende Fooi
Sluit:
Opstel van kontrak
Toesien tot notarisering
Sertifikaat vir Huweliksbevestiger
Registrasie in Akteskantoor

Vrae wat gereeld voorkom

Wat sluit die diens alles in?
Louwrens Koen Prokureurs lewer 'n omvattende Huweliksvoorwaardekontrak registrasie diens wat insluit, die opstel, advies, indien en rtegistrasie van die voorhuwelikse kontrak. Die prys van R1450 sluit alles in en daar is geen verborge kostes nie. kontak ons gerus indien u enige vrae het of die proses wil begin. http://www.hvk.co.za/index.php/kontak-onsHoe lank neem die proses ?
Afhangende van die samewerking van die partye neem die proses een tot 10 werkdae om te voltooi. Dit is belangrik dat die partye genoeg tyd laat vir die proses aangesien die kontrak onderteken moet word voor huweliksluiting. "n Voorhuwelikse kontrak het verreikend regs en finansiële gevolge. Dit is dus van belang dat die partye hulle opsies deeglik ondersoek alvorens besluit word op 'n huweliksgoederebedeling.
Wanneer moet ons betaal?
Ons sal saam die pro forma kontrak vir u 'n faktuur stuur, welke faktuur u elektronies kan betaal. Ons aanvaar ook kontant of debiet of krediet kaarte.
Wat is my opsies?

'n Paartjie wat  in die huwelik wil  tree het die keuse van die volgende huweliksbedelings:

* binne  gemeenskap  van  goedere
* buite gemeenskap  van  goedere met  die  aanwasbedeling
* buite  gemeenskap  van goedere sonder die aanwasbedeling

1.  ‘N HUWELIK BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE

Volgens  die  Suid-Afrikaanse  reg  word  ‘n  huwelik  wat  sonder
‘n voorhuwelikse kontrak gesluit word, geag binne gemeenskap
van goedere te wees.  Wanneer partye binne gemeenskap
van goedere, ontstaan ‘n gemeenskaplike boedel met die twee
partye  as  gesamentlike  administrateurs van  die gesamentloke boedel.

Alle bates en skulde  van  beide  partye, hetsy verkry voor, tydens
wat  hulle  tydens huweliksluiting  besit  of  daarna bekom, word in
gelyke onverdeelde dele gehou deur beide partye en beide
partye  is ook gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir alle  laste
(skulde)  van  enige  van  die  partye  tot  die  huwelik hetsy aangegaan
voor of na huweliks sluiting.

Die blootstelling van die gemeenskaplike boedel aan alle skulde van
beide partye voor en na huweliksluiting is 'n groot risiko veral in gevalle
waar een van die partye sy of haar eie besigheid besit.

Elke party  tot die huwelik het  ‘n  reg om die boedelbates van die
gemeenskaplike boedel te vervreem alhoewel die toestemming van die
ander party tot sodanige vervreemding altyd benodig word, soms skriftelik en soms  mondelings.


In  die  geval  van  dood  van  enige  van  die huwelikspartye
val  die  hele  gemeenskaplike  boedel onder  die administrasie
van  die  Eksekuteur  en  moet  die  hele  boedel  deur  die
Eksekuteur  beredder  word.    Ook hierdie  aangeleentheid
veroorsaak praktiese probleme  tydens boedelbereddering wat
vermy kon geword het deur ‘n ander huweliksbedeling te kies.

2.  BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE SONDER DIE AANWASBEDELING


In hierdie geval moet die huwelikspartye voor huweliksluiting  ‘n
Voorhuwelikse kontrak  laat  opstel en registreer .  Die gemeenskap
van goedere en van wins en verlies uitgesluit en is elke party die eienaar
van sy of haar eie boedelbates.

By ontbinding van die huwelik word daar nie gedeel in die aanwas
of groei van die boedels nie. Die partye  nie  vir mekaar se skulde
aanspreeklik is nie, behalwe in gevalle waar hulle vir mekaar borg
geteken het. In geval van dood word net die oorlede party se
boedel  geplaas  onder  die  administrasie  van  ‘n  Eksekuteur en
beredder deur die Eksekuteur. Hierdie opsie moet omsigtig gekies
word in gevalle waar die omstandighede dit regverdig.

3.  BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE MET DIE AANWASBEDELING

Ook  in  hierdie  geval  word,  deur  middel  van  ‘n  voorhuwelikse
Notariële huweliksvoorwaardeskontrak die  gemeenskap  van
goedere  en  van  wins  en  verlies uitgesluit.  Elke party  is dus
weereens  verantwoordelik  vir  sy of haar eie skulde  en  die
eienaar  van  sy  of  haar  eie  bates.

Hierdie  bedeling maak egter daarvoor voorsiening dat bates wat
tydens die duur van die huwelik bymekaar gemaak  word,  ongeag
op  wie  se  naam  dit  geplaas  word,  in gelyke dele deur die partye
gedeel sal word by ontbinding van die huwelik.

Hierdie bedeling  is  ‘n populêre keuse vir paartjies wat vir die eerste
maal trou en nog nie groot en waardevolle boedels bymekaar gemaak
het nie. Aanwas beteken in wese dat behalwe vir sekere bates wat
deur die partye tydens  die  aangaan  van  die  aanwas  uitgesluit word,
alle  ander boedelbates en die groei daarvan, deel vorm van die
aanwasboedel wat in gelyke  dele  tussen  die  partye  verdeel  sal  word ingeval  van  dood of egskeiding.   Dit is veral 'n goeie keuse waar een van                 die partye sy of haar eie besigheid bedryf. Die opsie gee die voordele van 'n       verdeling van bates met die verdere voordeel van batebeskerming teen           krediteure.

In leketaal beteken dit dus dat die partye nie aanspreeklik is vir mekaar se
skulde nie maar dat hulle weld deel in wat hulle bymekaargemaak het gedurende         die bestaan van die huwelik. Die deling geskied net by die ontbinding van die        huwelik wat plaasvind by die dood van een van die partye of egskeiding.  Hierdie huweliksbedeling laat baie buigbare en kreatiewe boedel beplanning toe.

Die “aanwas” is die mate wat partye se onderskeie boedels gegroei het by die
ontbinding van die huwelik, in ander woorde, die bedrag wat die netto waarde
van ‘n gade gegroei het oor oor die periode van die huwelik. Die aanwas van
die partye word van mekaar afgetrek en die gade wat die minste aanwas getoon
het, het ‘n eis van 50% in die verskil tussen die partye se aanwas.  Die
Aanvangswaarde van die betrokke partye word opgegee by die sluiting van
die huweliksvoorwaardekontrak en reflekteer die party se netto batewaarde op
daardie stadium. Indien u onseker is hoe dit bereken word kan u die vorm in
die aflaai seksie gebruik gebruik om u netto batewaarde te bepaal.